De Reizende Masseur

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van De Reizende Masseur website dereizendemasseur.nl en De Reizende Masseur dienstverlening. Door gebruik te maken van onze website of dienstverlening ga je akkoord met deze voorwaarden.

Algemene
Voorwaarden

ARTIKEL
1. PARTIJEN EN BEGRIPPEN

1.1
Klant:
de persoon of personen aan wie De Reizende Masseur haar diensten
verleent.

1.2

De Reizende Masseur
:
is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Almere onder nummer 65125657. De Reizende Masseur levert diensten op
het gebied van massagebehandelingen, coaching en persoonlijke
ontwikkeling in de vorm van (on-line) trainingen, workshops,
retreats, persoonlijke coaching, persoonlijke behandeling, berichten
zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, etc. via social media
en haar website(s).

1.3
Opdrachtgever
:
de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een
opdracht tot levering aan De Reizende Masseur heeft verstrekt. De
opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene
die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde
dienstverlening van De Reizende Masseur. De opdrachtgever (de te
factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen
dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.

1.4
Derden
:
De Reizende Masseur kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met
behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. De Reizende
Masseur kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van
haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of
continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

1.5
Opdrachtsom:
het
totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende
opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of
die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde
offerte of gedaan programmavoorstel.

 

ARTIKEL
2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die
overeengekomen zijn met De Reizende Masseur.

2.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door De
Reizende Masseur voor uitvoering van de opdracht derden betrokken
worden.

2.3
De Reizende Masseur behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe
versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk
toegankelijk worden gemaakt via de website van De Reizende Masseur.

2.4
Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval
vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

ARTIKEL
3. AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT

3.1
Alle aanbiedingen van De Reizende Masseur hebben een
geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend
en kunnen vormvrij worden herroepen. De Reizende Masseur is niet aan
aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening
van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding
binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt De Reizende
Masseur zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.2
Offertes van De Reizende Masseur zijn uitsluitend gebaseerd
op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige)
opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen
alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en
voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan De Reizende
Masseur verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist
en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt De Reizende
Masseur zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen
opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3
Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:

a)
het doen van een bestelling via de website of via andere (social
media) kanalen van De Reizende Masseur en/of

b)
het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht
door De Reizende Masseur en/of

c)
het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal)
gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een
akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.4
Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende
opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever
niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene
Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door De Reizende Masseur
genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang
is gemaakt met de levering van de met De Reizende Masseur
overeengekomen dienstverlening.

3.5
Een uit delen samengestelde opdracht verplicht De Reizende
Masseur niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een
rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen
opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover
aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

 

ARTIKEL
4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1
Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om
tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal
De Reizende Masseur de beoogde aanpassingen, indien mogelijk,
doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de
oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor
een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden
gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door
het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand
akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

 

ARTIKEL
5. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

5.1
De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of
training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de
opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een
inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden
sessies e/o bijeenkomsten gegeven.

5.2
Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen
aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de
opdracht zoals overgebleven coaching of behandelings- uren en toegang
tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL
6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

6.1
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen,
Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer
kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk
besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij
worden meegedeeld.

6.2
Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt
overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer,
heeft De Reizende Masseur toch recht op betaling van de volledige,
overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar
gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft
plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

6.3
De Reizende Masseur mag alleen van haar bevoegdheid tot
voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of
omstandigheden die niet aan De Reizende Masseur toe te rekenen zijn
en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing
van de opdracht in alle redelijkheid niet van De Reizende Masseur
verwacht kan worden. De Reizende Masseur behoudt in dat geval
minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde
werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

 

ARTIKEL
7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1
De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht
overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de
met De Reizende Masseur overeengekomen dienstverlening. Als het
aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is
opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige
opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals
met De Reizende Masseur overeengekomen.

7.2
Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden
niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf
overleg met en toestemming van De Reizende Masseur ingevuld worden
door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats
niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige
opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

7.3
De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie,
documenten en gegevens die De Reizende Masseur nodig heeft om de
opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als De Reizende Masseur
daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan De Reizende Masseur op
zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede
internetfaciliteiten.

7.4
Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden
bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande
schriftelijke toestemming van De Reizende Masseur.

 

ARTIKEL
8. VERPLICHTING OPDRACHTNEMER

8.1
De Reizende Masseur zal de door haar te leveren
dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. De Reizende
Masseur heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat
betekent dat De Reizende Masseur niet garant staat voor het succes en
welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze
dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant
gestelde doel.

 

ARTIKEL
9. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

9.1
In de offerte van De Reizende Masseur staat steeds duidelijk
aangegeven welke tarieven en kosten er door De Reizende Masseur voor
de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2
De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn
inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en
exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en
reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL
10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1
Als de opdracht, om redenen die niet aan De Reizende Masseur
toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het
overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:

 

 

Niet verschijnen zonder bericht

Schriftelijk annuleren t/m 4 uur voorafgaand aan afspraak

Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen voorafgaand

 

 

A

B

C

D

E

F

G

10.1

workshop/training/presentatie

100%

n.v.t.

50%

0%

0%

0%

0%

10.2

workshop/training/presentatie incompany geven

100%

n.v.t.

100%

50%

25%

15%

0%

10.3

workshop/training/presentatie georganiseerd door opdrachtgever

100%

n.v.t.

100%

50%

25%

15%

0%

10.4

events

100%

n.v.t.

50%

25%

0%

0%

0%

10.5

Coaching/behandeling tot 1 uur aansluitend

100%

100%

50%

0%

0%

0%

0%

10.6

Coaching/behandeling langer dan 1 uur aansluitend

100%

100%

50%

0%

0%

0%

0%

 

Vb.1:

een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag
aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%,
te weten cel C/10.3

Vb.2:
een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te
voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het
overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3:
een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de
maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de
afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten
100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

 

ARTIKEL
11. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1
De kosten voor geleverde diensten door De Reizende Masseur
worden door De Reizende Masseur door middel van een digitale factuur
aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het De
Reizende Masseur vrij om het hele bedrag van de opdracht in één
termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te
factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de
opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

11.2
Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de
factuur vermelde vervaldatum.

11.3
Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan
De Reizende Masseur over het bedrag van de factuur de wettelijke
rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig
door De Reizende Masseur worden opgeschort zonder dat De Reizende
Masseur als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever
schadeplichtig wordt. Bovendien is De Reizende Masseur in dat geval
gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat
rechterlijke tussenkomst benodigd is.

11.4
Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de
vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in
verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is
De Reizende Masseur gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

11.5
Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging
door De Reizende Masseur plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet
tijdig plaatsvinden is De Reizende Masseur gerechtigd om de
wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat
betaald is.

11.6
Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan De
Reizende Masseur voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke
andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit
hoofde van zijn overeenkomst met De Reizende Masseur dan is laatste
gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of
buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen,
zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

ARTIKEL
12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1
De Reizende Masseur en haar medewerkers en partners zijn nimmer
aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan
opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens
het gebruik van door en/of namens De Reizende Masseur geleverde
dienstverlening.

12.2
De Reizende Masseur is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit
of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op De
Reizende Masseur rust slechts een inspanningsverplichting. (zie
tevens artikel 8).

 

ARTIKEL
13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1
Op alle door De Reizende Masseur ontwikkelde documenten rust
van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander
intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door De Reizende
Masseur verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte
cursusmateriaal.

13.2
Alles wat door De Reizende Masseur is ontwikkeld en/of wordt
gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van
De Reizende Masseur. Dat geldt ook voor de door De Reizende Masseur
uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever
krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback
binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één
of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen
schriftelijke toestemming van De Reizende Masseur.

 

ARTIKEL
14. GEHEIMHOUDING

14.1
De Reizende Masseur is gehouden tot geheimhouding van alles wat
haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. De Reizende
Masseur houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens
van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en
administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de
opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische
redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL
15. BIJZONDERE BEPALINGEN

15.1
De Reizende Masseur behoudt zich het recht voor om deelnemers
van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het
normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren
per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal
(mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan
de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting
tot betalen aan De Reizende Masseur van de volledige opdrachtsom.

15.2
Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht
gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het
Nederlands recht van toepassing.

15.3
In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter
uitspraak.

 

 

Algemene voorwaarden diensten aan huis

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dien je jezelf aan te melden via onze website of via de social media kanalen. Daarbij kunnen we gegevens van jou verzamelen om onze dienstverlening mogelijk te maken. In onze privacyverklaring (dereizendemasseur.nl/privacy) beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Via onze website en social media kanalen kun je wellness behandelingen boeken van een professionele, onafhankelijke masseur die bij De Reizende Masseur is aangesloten. 

Op onze website en via social media kun je een type behandeling, het gewenste tijdstip en de locatie waar de behandeling zal plaatsvinden uitzoeken, bespreken en boeken. 

Door een behandeling te boeken, accepteer je de verantwoordelijkheid:

 • Dat je de juiste informatie omtrent de boeking en jouw contactgegevens hebt opgeven. Met incorrecte informatie kan de behandeling mogelijk niet plaatsvinden of kunnen we de boeking niet bevestigen;
 • Om de masseur toegang te verlenen tot de locatie die je opgeeft in de boeking. Ook dien je ervoor te zorgen dat die locatie in alle redelijkheid geschikt is om de masseur de behandeling uit te laten voeren, waarbij er tenminste voldoende ruimte, licht, warmte en frisse lucht is;
 • Dat je gezond bent en de behandeling veilig kunt ondergaan. Bij twijfel dien je voorafgaand aan de behandeling een arts te raadplegen. In het bijzonder dien je geen massagebehandeling te boeken in het eerste trimester van een zwangerschap, en na het eerste trimester uitsluitend een specifieke zwangerschapsmassagebehandeling te boeken.
 • Om te zorgen dat de masseur gezond en veilig de behandeling kan uitvoeren tijdens zijn of haar verblijf op de locatie van de boeking. Als de masseur zich voorafgaand of tijdens de behandeling onveilig voelt, zal hij of zij de behandeling afbreken en vertrekken. De kosten van de behandeling zullen niet worden terugbetaald.
 • Als je een behandeling boekt, wordt je doorgestuurd naar onze payment provider Mollie, waar je de betaling voor de boeking veilig kunt voldoen. Alleen na een succesvolle betaling is de boeking definitief. We sturen een email ter bevestiging van de boeking.

 

Annuleringen

Indien een boeking of afspraak wordt geannuleerd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering van een boeking dient te worden gedaan via jouw masseur. Telefonisch of via een elektronisch bericht.
 • Indien je een boeking tenminste 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, of binnen 10 minuten na afronden van de boeking, heb je recht op een terugbetaling van het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode(s).
 • Indien je een boeking minder dan 24 uur, maar meer dan 4 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, wordt 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht als annuleringskosten.
 • Indien je een boeking 4 uur of minder voor aanvang van de afspraak annuleert, worden de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht als annuleringskosten.
 • Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van boekingen, nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de ter beschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien.

Indien De Reizende Masseur door omstandigheden geen geschikte masseur meer kan vinden voor de boeking, of indien een masseur door omstandigheden een boeking niet kan uitvoeren, kan De Reizende Masseur een boeking annuleren. De Reizende Masseur zal jou in dergelijke gevallen zo snel mogelijk informeren per email of telefonisch. De Reizende Masseur zal het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode(s) terugbetalen.

Het is niet mogelijk om een betaalde boeking aan te passen. Je kunt wel veranderingen maken door de afspraak te annuleren en direct opnieuw te boeken. 

 

No Show of late aankomst

Als je binnen 10 minuten na het begin van de afspraak niet aanwezig bent op de locatie die is aangegeven bij de boeking, kan de masseur weggaan en heb je geen recht op terugbetaling van de kosten. Wanneer je verwacht iets te laat te arriveren, neem dan telefonisch contact op met de masseur. Arriveer je minder dan 10 minuten later dan het geplande begin van de behandeling, heb je recht op een behandeling tot het geplande einde van de afspraak. Het is de beslissing van de masseur, mede op basis van zijn of haar agenda, of je een volledige behandeling krijgt als je later arriveert dan het geplande aanvangstijdstip. En het is de beslissing van de masseur, mede op basis van zijn of haar agenda, om langer dan 10 minuten te wachten en jou te behandelen als je meer dan 10 minuten na de geplande aanvangstijd van de afspraak arriveert op de locatie.

 

Complimenten en Klachten

Indien je complimenten of klachten hebt over een behandeling, de masseur, of als de masseur niet bij de behandeling is verschenen, kun je die melden via info@dereizendemasseur.nl. Doe dit uiterlijk binnen 24 uur na het geplande begin van de afspraak. Klachten die later binnenkomen, kan De Reizende Masseur deze niet meer in behandeling nemen. De contactgegevens vind je terug op De Reizende Masseur website www.dereizendemasseur.nl.

 

Prijzen

De prijzen van de behandelingen die worden aangeboden via de website of op social media zijn inclusief BTW. De prijzen van behandelingen variëren met het type, de lengte, het tijdstip en de gekozen locatie van de behandeling. De Reizende Masseur behoudt zich het recht voor om prijzen van behandelingen te veranderen, zonder dat dit gevolgen heeft voor reeds geboekte behandelingen.

 

Niet toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan om De Reizende Masseur diensten, website of social media te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Gebruik van de dienstverlening door personen met een leeftijd onder de 18 jaar.
 • Ongepast of bedreigend gedrag vertonen jegens anderen, in het bijzonder de masseur, met inbegrip van maar niet beperkt tot illegale, discriminerende of seksuele opmerkingen, seksuele toespelingen of handelingen, drugsgebruik, overmatig drankgebruik en/of ander ongepast gedrag.
 • Andere gebruikers beperken of verhinderen om gebruik te maken van de De Reizende masseur dienstverlening.
 • De privacyrechten, eigendomsrechten of andere burgerrechten van een persoon schenden.
 • Informatie over anderen verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Technologie of andere middelen gebruiken om toegang te krijgen tot het  computernetwerk van De Reizende Masseur.
 • Virussen of andere schadelijke code, bestanden of programma’s introduceren of proberen te introduceren die De Reizende Masseur dienstverlening of website onderbreken of anderszins beperken, of de computersystemen of -netwerken beschadigen, uitschakelen of anderszins aantasten of pogingen daartoe.

Door gebruik te maken van De Reizende Masseur dienstverlening, website of social media, stem je in om De Reizende Masseur Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze te schenden. Schending van deze Algemene Voorwaarden kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van jouw toegang tot de diensten.

 

Cadeaubon

De Reizende Masseur biedt de mogelijkheid om cadeaubonnen te bestellen en per email te laten afleveren bij de door jou gewenste ontvanger. De Reizende Masseur cadeaubonnen zijn geldig tot 6 maanden na aflevering. Cadeaubonnen die niet worden ingediend binnen deze periode, raken ongeldig en daarmee vervalt elke aanspraak op de waarde van de cadeaubon. 

De Reizende Masseur cadeaubon kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

Binnen veertien dagen na aanschaf van een De Reizende Masseur cadeaubon, kun je als koper wel gebruik maken van jouw wettelijke herroepingsrecht. Je hebt dan recht op de terugbetaling van de waarde van de cadeaubon.

 

Kortingscodes 

Wij kunnen van tijd tot tijd kortingscodes aanmaken en aanbieden die kunnen worden ingewisseld tegen bij boeking van De Reizende Masseur diensten. Kortingscodes zijn alleen geldig voor een beperkte periode die op of bij de kortingscode is vermeld.

Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Kortingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen.

Kortingscodes kunnen worden onderworpen aan specifieke voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot vervaldatum, eenmalig gebruik of gebruik bij de eerste boeking, of gekoppeld aan een gebruiker. Kortingscodes kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

Overige bepalingen

De Reizende Masseur behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. De Reizende Masseur zal jou informeren indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd. Als je de wijzigingen niet wilt accepteren, dien je geen gebruik meer te maken van De Reizende Masseur dienstverlening.

De Reizende Masseur kan op enig moment ieder aspect van de dienstverlening wijzigen, onderbreken of stoppen.